Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Dodávateľ: CreoCom s.r.o., so sídlom Nitrianska 5, Trnava 917 01, IČO 36691836 (v ďalšom texte iba "CreoCom, s.r.o.")

Bankové spojenie: IBAN: SK94 7500 0000 0040 0431 1808, SWIFT: CEKOSKBX, Banka: CSOB Hlavná 14, Trnava

Odberateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou CreoCom, s.r.o., a to predovšetkým vystavením objednávky prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.reklamne-predmety.sk, vystavením objednávky zaslanej emailom, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.

Produkt znamená realizáciu dodávky reklamných predmetov a s tým spojených služieb záväzne objednaných odberateľom.

2. Objednávka produktu

Produkt alebo službu Odberateľ objednáva:

  • online objednávkovým formulárom prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.reklamne-predmety.sk
  • e-mailom na adresu reklama@creocom.sk alebo adresu príslušného obchodníka

Minimálna hodnota objednávky je 100 eur bez DPH. Minimálna hodnota jednej položky objednávky je 10 eur bez DPH.
Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

V prípade, že odberateľ upustí od zaslanej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť.

3. Odber a dodávka tovaru

Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobne na prevádzke, alebo doručenie kuriérskou službou.

Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu, alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

Cenu prepravy tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti je 3,90 eura. Na žiadosť odberateľa je možné zabezpečiť expresnú prepravu tovaru. Náklady s touto prepravou budú preúčtované odberateľovi v plnej výške.

Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba reklamných predmetov je uvedená pri jednotlivých produktoch. V prípade produktov s potlačou sa táto doba navyšuje o 5 až 10 pracovných dní, v závislosti od vyťaženia tlačiarne. Vzhľadom na charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostaného záväzne objednaného tovaru.

Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

4. Ceny a zľavy

Zoznam produktov aj s predajnými cenami je uvedený na internetovej stránke www.reklamne-predmety.sk.  Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

Podnikateľom a právnickým osobám (reklamné agentúry, obchody, tlačiarne...) pri nákupe produktu za účelom ďalšieho predaja je poskytnutá individuálna zľava (rabat).

Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných podmienkach a iných zmluvách.

Cena produktu je uvádzaná bez DPH a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.

5. Spôsob platby

Platba sa vykonáva na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom.
Platby sa vykonávajú v eurách.
.
Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodu protipohľadávok je neprípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.

6. Vlastníctvo produktu a riziká

Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny, ktorá má byť uhradená na účet dodávateľa.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

7. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Záruka je určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky.

Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri dobere tovaru, je odberateľ povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.

Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom s ich detailným spresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách, zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku vady na produkte, nevyhovujúcej potlače alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

8. Záverečné ustanovenia

V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovania tým zostávajú nedotknuté.
Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok (vrátane objednávok a dodávok tovaru realizovaných na ich základe) alebo súvisiacich s týmito Obchodnými podmienkami (vrátane objednávok a dodávok tovaru realizovaných na ich základe), vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto obchodných podmienok alebo ich časti, predložia na rozhodnutie výlučne Bratislavskému rozhodcovskému súdu zriadenému pri spoločnosti Capitol Legal Arbitration s.r.o., podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Bratislavského rozhodcovského súdu.

Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany si dohodli pre prípad riešenia sporov právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 

Copyright 2012 - 2020 © Reklamne-Predmety.sk
Zatvoriť